logokuvaSuomen Työhygienian Seura ry

Työhygienia on toimintaa, joka selvittää fyysisen työympäristön fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia vaaroja ja pyrkii poistamaan ne tai optimoimaan olosuhteet työpaikalla. Työhygieniassa työntekijöiden altistumista selvitetään muun muassa erilaisin mittauksin. Terveysriskien arvioinnin perustana käytetään ohjearvoja.

 

Työhygienian perustavoite on työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvoinnin suojeleminen. Työhyvinvointia ja -terveyttä uhkaavia haittatekijöitä ovat erilaiset kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet. Näihin kuuluvat mm. pölyt, kemikaalit, melu, tärinä, säteilyt ja mikrobit. Työhygieenikko-ammattinimikkeellä toimiva henkilö arvioi, mittaa ja ehkäisee näitä työympäristön vaaratekijöitä.

 

vesi
www.sths.fi